گزارش خبری صدا و سیما از سامانه مدیریت کشاورزی به‌اندیشان

در این گزارش، مدیرعامل یکی از شرکت‌های مصرف کننده‌ی محصول نیز به درخواست خبرنگار واحد خبر صدا و سیما در این مصاحبه حضور پیدا کردند که از تاثیرات سامانه در پیشبرد فعالیت‌های شرکت گفتند.

گزارش خبری صدا و سیما از سامانه مدیریت کشاورزی به‌اندیشان